สัญญาซื้อ จ้าง, แบบ สขร.1 ประจำปีงบประมาณ 2560

แบบ สขร. 1 เดือนตุลาคม 2559 เดือนตุลาคม 2559 แบบ สขร. 1

สำเนาสัญญา เดือนพฤศจิกายน 2559 เดือนพฤศจิกายน 2559 สำเนาสัญญา

แบบ สขร. 1 เดือนพฤศจิกายน 2559เดือนพฤศจิกายน 2559 แบบ สขร. 1

สำเนาสัญญา เดือนธันวาคม 2559 เดือนธันวาคม 2559 สำเนาสัญญา

แบบ สขร. 1 เดือนธันวาคม 2559 เดือนธันวาคม 2559 แบบ สขร. 1

สำเนาสัญญา เดือนมกราคม 2560 เดือนมกราคม 2560 สำเนาสัญญา

แบบ สขร. 1 เดือนมกราคม 2560 เดือนมกราคม 2560 แบบ สขร. 1

สำเนาสัญญา เดือนกุมภาพันธ์ 2560 เดือนกุมภาพันธ์ 2560 สำเนาสัญญา

แบบ สขร. 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2560 เดือนกุมภาพันธ์ 2560 แบบ สขร. 1

สำเนาสัญญา เดือนมีนาคม 2560 เดือนมีนาคม 2560 สำเนาสัญญา

แบบ สขร. 1 เดือนมีนาคม 2560 เดือนมีนาคม 2560 แบบ สขร. 1

สำเนาสัญญา เดือนเมษายน 2560 เดือนเมษายน 2560 สำเนาสัญญา

แบบ สขร. 1 เดือนเมษายน 2560 เดือนเมษายน 2560 แบบ สขร. 1

สำเนาสัญญา เดือนพฤษภาคม 2560  เดือนพฤษภาคม 2560 สำเนาสัญญา

แบบ สขร. 1 เดือนพฤษภาคม 2560 เดือนพฤษภาคม 2560 แบบ สขร. 1

สำเนาสัญญา เดือนมิถุนายน 2560  เดือนมิถุนายน 2560 สำเนาสัญญา

แบบ สขร. 1 เดือนมิถุนายน 2560 เดือนมิถุนายน 2560 แบบ สขร. 1

สำเนาสัญญา เดือนกรกฎาคม 2560 เดือนกรกฎาคม 2560 สำเนาสัญญา

แบบ สขร. 1 เดือนกรกฎาคม 2560 เดือนกรกฎาคม 2560 แบบ สขร. 1

สำเนาสัญญา เดือนสิงหาคม 2560 เดือนสิงหาคม 2560 สำเนาสัญญา

แบบ สขร. 1 เดือนสิงหาคม 2560 เดือนสิงหาคม 2560 แบบ สขร. 1

สำเนาสัญญา เดือนกันยายน 2560 เดือนกันยายน 2560 สำเนาสัญญา

แบบ สขร. 1 เดือนกันยายน 2560 เดือนกันยายน 2560 แบบ สขร. 1


24 มิถุนายน 2564 เข้าชม : ครั้ง ข้อมูลโดย : สำนักงานเลขานุการกรม ส่วนบริหารงานคลังและพัสดุ