สัญญาซื้อ จ้าง, แบบ สขร.1 ประจำปีงบประมาณ 2564

สำเนาสัญญา เดือนตุลาคม 2563 เดือนตุลาคม 2563 สำเนาสัญญา

แบบ สขร. 1 เดือนตุลาคม 2563 เดือนตุลาคม 2563 แบบ สขร. 1

สำเนาสัญญา เดือนพฤศจิกายน 2563  เดือนพฤศจิกายน 2563 สำเนาสัญญา

แบบ สขร. 1 เดือนพฤศจิกายน 2563 เดือนพฤศจิกายน 2563 แบบ สขร. 1

สำเนาสัญญา เดือนธันวาคม 2563  เดือนธันวาคม 2563 สำเนาสัญญา

แบบ สขร. 1 เดือนธันวาคม 2563 เดือนธันวาคม 2563 แบบ สขร. 1

สำเนาสัญญา เดือนมกราคม 2564 เดือนมกราคม 2564 สำเนาสัญญา

แบบ สขร. 1 เดือนมกราคม 2564 เดือนมกราคม 2564 แบบ สขร. 1

สำเนาสัญญา เดือนกุมภาพันธ์ 2564  เดือนกุมภาพันธ์ 2564 สำเนาสัญญา

แบบ สขร. 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 แบบ สขร. 1

สำเนาสัญญา เดือนมีนาคม2564 เดือนมีนาคม 2564 สำเนาสัญญา

แบบ สขร. 1 เดือนมีนาคม2564 เดือนมีนาคม 2564 แบบ สขร. 1

สำเนาสัญญา เดือนเมษายน2564  เดือนเมษายน 2564 สำเนาสัญญา

เดือนเมษายน 2564 แบบ สขร. 1 เดือนเมษายน 2564 แบบ สขร. 1

พฤษภาคม 2564 แบบ สขร. 1 สขร. พ.ค.64

สำเนาสัญญา เดือนสิงหาคม 2564 สญ สค 64

แบบ สขร. 1 เดือนสิงหาคม 2564 สขร. ส.ค.64


24 มิถุนายน 2564 เข้าชม : ครั้ง ข้อมูลโดย : สำนักงานเลขานุการกรม ส่วนบริหารงานคลังและพัสดุ