รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไตรมาสที่ 1  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไตรมาสที่ 1

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไตรมาสที่ 2

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไตรมาสที่ 3

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไตรมาสที่ 4

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่  1ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 1

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่  2ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 2

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่  3ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 3

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่  4ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 4

ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2561

เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2

เพิ่มเติม) ครั้งที่ 5 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 5

เพิ่มเติม) ครั้งที่ 6 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 6

เพิ่มเติม) ครั้งที่ 8 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 8

เพิ่มเติม) ครั้งที่ 9 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 9

ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไตรมาส 1

ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาส 2

ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาส3


24 มิถุนายน 2564 เข้าชม : ครั้ง ข้อมูลโดย : สำนักงานเลขานุการกรม ส่วนบริหารงานคลังและพัสดุ