มาตรฐานการบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 31 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 31 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 17 เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 17 เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 14 เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในรายงาน

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 14 เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในรายงาน

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 13 เรื่อง สัญญาเช่า

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 13 เรื่องสัญญาเช่า

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 9 เรื่อง รายได้จากการแลกเปลี่ยน

มาตรการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 9 เรื่อง รายได้จากการแลกเปลี่ยน

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 5 เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 5 เรื่องต้นทุนการกู้ยืม และ มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 16 เรื่องอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 3 เรื่อง นโยบายการบัญชี

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 3 เรื่องนโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 2 หลักการและนโยบายบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 2 หลักการและนโยบายบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1 การนำเสนองบการเงิน

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1 การนำเสนองบการเงิน

29 มิถุนายน 2564 เข้าชม : ครั้ง ข้อมูลโดย : สำนักงานเลขานุการกรม ส่วนบริหารงานคลังและพัสดุ