ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

  • ใบจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2565
    • ลำดับที่ 1 เรื่องใบจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งวดที่ 1 ครั้งที่ 3 (หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0701/12 ลว. 1 ตุลาคม 2565)ใบงวด 1 ครั้งที่ 3 1ต.ค.64

14 ตุลาคม 2564 เข้าชม : ครั้ง ข้อมูลโดย : สำนักงานเลขานุการกรม ส่วนบริหารงานคลังและพัสดุ