ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 • ใบจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2564
  • ลำดับที่ 6 เรื่องใบจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งวดที่ 2 ครั้งที่ 3 (หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0701/3890 ลว. 28 มิถุนายน 2564ใบจัดสรรงบประมาณงวดที่2ครั้งที่3
  • ลำดับที่ 5 เรื่องใบจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งวดที่ 2 ครั้งที่ 2 (หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0701/3493 ลว. 24 พฤษภาคม 2564ใบจัดสรรงบประมาณงวดที่2ครั้งที่2
  • ลำดับที่ 4 เรื่องใบจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งวดที่ 2 ครั้งที่ 1 (หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0701/2156 ลว. 12 มีนาคม 256415-03-2021-4
  • ลำดับที่ 3 เรื่องใบจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2(หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0701/1577 ลว. 16 พฤศจิกายน 256315-03-2021-3
  • ลำดับที่ 2 เรื่องใบจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งวดที่ 1 ครั้งที่ 2(หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0701/804 ลว. 19 ตุลาคม 256315-03-2021-2 (1)
  • ลำดับที่ 1 เรื่องใบจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งวดที่ 1พ ครั้งที่ 1(หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0701/64 ลว. 1 ตุลาคม 2563 15-03-2021-1

22 มิถุนายน 2564 เข้าชม : ครั้ง ข้อมูลโดย : สำนักงานเลขานุการกรม ส่วนบริหารงานคลังและพัสดุ