ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

  • ใบจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2563
    • ใบโอนการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 BudgetAllocation

 


22 มิถุนายน 2564 เข้าชม : ครั้ง ข้อมูลโดย : สำนักงานเลขานุการกรม ส่วนบริหารงานคลังและพัสดุ