ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หนังสือเวียนกระทรวงการคลัง

  • การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงิน (หนังสือ กระทรวงการคลัง ที่ กค 0402.5/ว98 ลว 26 กันยายน 2561)26-09-2018
  • ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น (ฉบับที่ 2) พ. ศ. 2561bud20180709-01
  • บัญชีวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เมษายน 2561budget201804
  • บัญชีวัตกรรมไทยbudget20180411-01

18 มิถุนายน 2564 เข้าชม : ครั้ง ข้อมูลโดย : สำนักงานเลขานุการกรม ส่วนบริหารงานคลังและพัสดุ