ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

หนังสือเวียนสำนักงบประมาณ

 •  ใบจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2559
  • ลำดับที่ 1 : เรื่อง ใบจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งวดที่ 1 (หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0701/85 ลว. 1 ตุลาคม 2558) 591002 (1)
  • ลำดับที่ 2 : เรื่อง ใบจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งบรายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายในการติดตาม ตรวจสอบ และเฝ้าระวังคุณภาพอากาศ (หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0701/818 ลว. 11 พฤศจิกายน 2558)581125
  • ลำดับที่ 3 : เรื่อง ใบจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งบกลาง (เงินค่าจ้าง ค่าเสียหายรวมดอกเบี้ย ตามข้อเรียกร้องพร้อมดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมหนังสือค้ำประกัน (กรณีคลองด่าน) งวดที่ 1) (หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0701/856 ลว. 20 พฤศจิกายน 2558)
  • ลำดับที่ 4 : เรื่อง ใบจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งวดที่ 2 (หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0701/1732 ลว. 15 มีนาคม 2559)591002
  • ลำดับที่ 5 : เรื่อง ใบจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สำนักงบประมาณดึงเงินเหลือจ่ายที่มีมูลค่าเหลือจ่ายเกิน 100,000 บาทขึ้นไปคืน (จำนวน 13 รายการ รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 6,074,600 บาท) (หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0701/2982 ลว. 26 เม.ย. 59)590620
 • มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2559
  • ลำดับที่ 1 : เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ภายใต้มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0704/ว37 ลว.6 มกราคม 2559)581127
 • การปรับปรุงหลักการจำแนก
  • ลำดับที่ 1 : เรื่อง แนวทางพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ ตามหลักการจำแนกประเภท รายจ่ายตามงบประมาณ (หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0704/ว37 ลว. 6 มกราคม 2559)budget-20160519
 • เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • ลำดับที่ 1 : เรื่อง แนวทางการเสนอเรื่องงบประมาณต่อคณะรัฐมนตรี (หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0505/ว105 ลว. 15 พฤษภาคม 2559)Budget-20160603-1
  • ลำดับที่ 2 : เรื่อง การปรับปรุงบัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง (หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0719.1/ว76 ลว. 10 พฤษภาคม 2559) Budget-20160603-2

หนังสือเวียนกรมบัญชีกลาง

 • ลำดับที่ 1 : เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสร้างรหัสงบประมาณของส่วนราชการในระบบ GFMIS (หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ว361 ลว. 30 กันยายน 2558) budget-20160603-GIFMISCode
 • ลำดับที่ 2 : เรื่อง วิธีการลดยอดเอกสารสำรองเงินผ่าน GFMIS WEB ONLINE (เรื่อง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ว368 ลว. 30 กันยายน 2558)budget-20160603-GIFMISWebOnline
 • ลำดับที่ 3 : เรื่อง เรื่อง คู่มือการเรียกรายงานระบบงบประมาณ ผ่าน GFMIS WEB ONLINE (หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ว358 ลว. 30 กันยายน 2558)budget-20160603-GIFMISWebReport
 • ลำดับที่ 4 : เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกันให้กับมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0406.6/48314 ลว. 8 ธันวาคม 2558)budget-20160603-5
 • ลำดับที่ 5 : เรื่อง การกันเงินไว้เบิกเหลี่ยมปี กรณีมีหนี้ผูกพัน (หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว31 ลว. 28 มีนาคม 2558)budget-20160603-4

18 มิถุนายน 2564 เข้าชม : ครั้ง ข้อมูลโดย : สำนักงานเลขานุการกรม ส่วนบริหารงานคลังและพัสดุ