ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2559

จำแนกตามงบรายจ่าย

ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2559


11 มิถุนายน 2564 เข้าชม : ครั้ง ข้อมูลโดย : สำนักงานเลขานุการกรม ส่วนบริหารงานคลังและพัสดุ