ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

เงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2558

 จำแนกตามงบรายจ่าย

ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2557


11 มิถุนายน 2564 เข้าชม : ครั้ง ข้อมูลโดย : สำนักงานเลขานุการกรม ส่วนบริหารงานคลังและพัสดุ