ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

  • เรื่อง การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (หนังสือ กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค0406.6/ว98 ลงวันที่ 4 กันยายน 2558)580904
  • เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558280915
  • เรื่อง การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558580910
  • เรื่อง แนวทางปฏิบัติกรณีการขออนุมัติใช้งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายชดใช้เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน580709
  • เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณClassifiedBudget
  • เรื่อง ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
  • เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และแนวทางปฏิบัติสำหรับ รายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพิ่มเติม และการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ (หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0704/ว48 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2558)Classify560715

18 มิถุนายน 2564 เข้าชม : ครั้ง ข้อมูลโดย : สำนักงานเลขานุการกรม ส่วนบริหารงานคลังและพัสดุ