ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

เงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2557

จำแนกตามงบรายจ่าย

 ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2556


11 มิถุนายน 2564 เข้าชม : ครั้ง ข้อมูลโดย : สำนักงานเลขานุการกรม ส่วนบริหารงานคลังและพัสดุ