ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

  • เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุก เฉินหรือจำเป็น และการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (หนังสือ สำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0704/ว13 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557)01122014
  • เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0717/ว74 ลงวันที่ 4 กันยายน 2557)measure58
  • เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25572-7-57-1
  • เรื่อง ขอซักซ้อมแนวทางปฏิบัติและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2557 Circulation-Budget570627

18 มิถุนายน 2564 เข้าชม : ครั้ง ข้อมูลโดย : สำนักงานเลขานุการกรม ส่วนบริหารงานคลังและพัสดุ