ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

  • เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเรื่อง การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ
    (หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0704/ว54 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556)ปี พ.ศ.2556

18 มิถุนายน 2564 เข้าชม : ครั้ง ข้อมูลโดย : สำนักงานเลขานุการกรม ส่วนบริหารงานคลังและพัสดุ