ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

  • เรื่อง แนวทางปฏิบัติกรณีการขออนุมัติใช้เงินงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น (หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0506/ว43 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2552)Classify560715

18 มิถุนายน 2564 เข้าชม : ครั้ง ข้อมูลโดย : สำนักงานเลขานุการกรม ส่วนบริหารงานคลังและพัสดุ