คำสั่ง ประกาศ และหนังสือเวียนกรมควบคุมมลพิษ

  •  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
    • ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง มาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 Budget2555 (1)
  • ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
    • คำสั่งกรมควบคุมมลพิษ ที่ 245/2557 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2557 เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2558 กรมควบคุมมลพิษBudget-570702
    • คำสั่งกรมควบคุมมลพิษ ที่ 207/2557 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตาม การใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 กรมควบคุมมลพิษ (ยกเลิก)207-2557
    • คำสั่งกรมควบคุมมลพิษ ที่ 269/2556 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่าย เงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2557 กรมควบคุมมลพิษ (นำเรียนรอง อคพ. และแจ้งเวียนสำนัก/กอง/ฝ่าย, หน.กพร. และหน.ตภ. และหนฝ.ใน สลก. ตามบันทึกฝ่ายคลัง และพัสดุ ที่ ฝกค.412-416/2556 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2556 Budget-030856

22 มิถุนายน 2564 เข้าชม : ครั้ง ข้อมูลโดย : สำนักงานเลขานุการกรม ส่วนบริหารงานคลังและพัสดุ