คำสั่ง ประกาศ มาตรการ และหนังสือเวียน

  • คำสั่ง ประกาศ มาตรการ และหนังสือเวียน
    • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561314-2560
    • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2560 command-20161104

18 มิถุนายน 2564 เข้าชม : ครั้ง ข้อมูลโดย : สำนักงานเลขานุการกรม ส่วนบริหารงานคลังและพัสดุ