ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

  • แผนผังกระบวนการเสนอขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย กรณีที่อยู่ในอำนาจอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (ปรับปรุงใหม่)flowchart
  • ขั้นตอนการโอนงบประมาณรายจ่าย กรณีที่อยู่ในอำนาจหัวหน้าส่วนราชการ step-government
  • ขั้นตอนการโอนงบประมาณรายจ่าย กรณีที่ต้องขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณstep-lawamendment
  • ขั้นตอนการโอนงบประมาณรายจ่าย ให้หน่วยงานอื่นเบิกแทนstep-budget
  • ขั้นตอนการใช้จ่ายงบประมาณ (การจัดซื้อจัดจ้าง)step-bid

22 มิถุนายน 2564 เข้าชม : ครั้ง ข้อมูลโดย : สำนักงานเลขานุการกรม ส่วนบริหารงานคลังและพัสดุ