กรมบัญชีกลาง

ซ้อมความเข้าใจการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว381

การกำหนดแบบรายงานความเห็นอุทธรณ์ของหน่วยงานของรัฐ (5-May-2021) เรื่อง การกำหนดแบบรายงานความเห็นอุทธรณ์ของหน่วยงานของรัฐ

การแก้ไขแบบประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างฯ (1-Feb-2021) เรื่อง การแก้ไขแบบประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างฯ

การตรวจสอบข้อมูลหลักผู้ขายและการขอเบิกในระบบ GFMIS เพื่อป้องกันธนาคารปฏิเสธการโอนเงินว290


24 มิถุนายน 2564 เข้าชม : ครั้ง ข้อมูลโดย : สำนักงานเลขานุการกรม ส่วนบริหารงานคลังและพัสดุ