กฎหมาย ระเบียบ แนวทางปฏิบัติ

  • ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๗ Budget57
  • ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕Budget55
  • ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๔ Budget2554
  • แนวทางปฏิบัติตามระเบียบงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘Rule2548
  • ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมBudget2548
  • หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณClassify
  • การกำหนดรายละเอียดรายการครุภัณฑ์ยานหนะและขนส่งเกี่ยวกับขนาดของเครื่องยนต์หรือกำลังของเครื่องยนต์ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ (หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 0201.8/ว 3295 ลงวันที่ 19 กันยายน 2559) 7082
  • ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559 (หนังสือ สำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0702/ว 14 ลงวันที่ 15 พฤศจิการยน 2559)8561
  • ซ้อมความเข้าใจและกำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่มีเหลือจ่าย (หนังสือ สำนักงบประมาณ ที่ นร 0702/ว 57 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560) 1615

22 มิถุนายน 2564 เข้าชม : ครั้ง ข้อมูลโดย : สำนักงานเลขานุการกรม ส่วนบริหารงานคลังและพัสดุ