ประจำปีงบประมาณ
การดำเนินการตามตัวชี้วัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปีงบประมาณ พ.ศ.
วันที่ 23 มิถุนายน 2564 เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : สำนักงานเลขานุการกรม ส่วนบริหารงานคลังและพัสดุ สคพ.
แผนผังกระบวนงาน
วันที่ 23 มิถุนายน 2564 เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : สำนักงานเลขานุการกรม ส่วนบริหารงานคลังและพัสดุ สคพ.
ระเบียบและแนวทางปฏิบัติ
วันที่ 23 มิถุนายน 2564 เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : สำนักงานเลขานุการกรม ส่วนบริหารงานคลังและพัสดุ สคพ.
หนังสือเวียน
วันที่ 23 มิถุนายน 2564 เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : สำนักงานเลขานุการกรม ส่วนบริหารงานคลังและพัสดุ สคพ.
แบบเบิกครุภัณ์
งานพัสดุ
วันที่ 23 มิถุนายน 2564 เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : สำนักงานเลขานุการกรม ส่วนบริหารงานคลังและพัสดุ สคพ.
สัญญาซื้อ จ้าง, แบบ สขร.1 ประจำปีงบประมาณ 2559
งานพัสดุ
สำเนาสัญญาเดือนตุลาคม 2558 แบบ สขร. 1 เดือนตุลาคม 2558 สำเนาสัญญา พฤศจิกายน 2558  แบบ สขร. 1 เดือนพฤศจิกายน 2558  สำเนาสัญญาเดือนธันวาคม 2558  แบบ สขร. 1 เดือนธันวาคม 2558 สำเนาสัญญาเดือนมกราคม 2559 แบบ สขร. 1 เดือนมกราคม 2559
วันที่ 23 มิถุนายน 2564 เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : สำนักงานเลขานุการกรม ส่วนบริหารงานคลังและพัสดุ สคพ.
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
งานงบประมาณ
ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 แบบสรุปเบิกจ่าย 31 พฤษภาคม พ.ศ.2564 แบบสรุปเบิกจ่าย 30 เมษายน พ.ศ.2564 แบบสรุปเบิกจ่าย 31 มีนาคม พ.ศ.2564 แบบสรุปเบิกจ่าย 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 แบบสรุปเบิกจ่าย 31 มกราคม พ.ศ.2564
วันที่ 23 มิถุนายน 2564 เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : สำนักงานเลขานุการกรม ส่วนบริหารงานคลังและพัสดุ สคพ.
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
งานงบประมาณ
ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 แบบสรุปเบิกจ่าย 30 กันยายน พ.ศ.2563 แบบสรุปเบิกจ่าย 31 สิงหาคม พ.ศ.2563 แบบสรุปเบิกจ่าย 31 กรกฎาคม พ.ศ.2563 แบบสรุปเบิกจ่าย 30 มิถุนายน พ.ศ.2563 แบบสรุปเบิกจ่าย 31 พฤษภาคม พ.ศ.2563
วันที่ 23 มิถุนายน 2564 เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : สำนักงานเลขานุการกรม ส่วนบริหารงานคลังและพัสดุ สคพ.