หนังสือเวียน เอกสารประกอบการพิจารณาของคณัรัฐมนตรีในเรื่องที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์กรระหว่างประเทศ