การดำเนินงานด้านต่างประเทศและทิศทางในอนาคตของกรมควบคุมมลพิษ