รายงานผลการดำเนินงานด้านความร่วมมือระหว่างประเทศของกรมควบคุมมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือนหลัง (เดือนเมษายน – กันยายน 2564)
ปีงบประมาณ 2564
วันที่ 20 กันยายน 2564 เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ
หนังสือเวียน เอกสารประกอบการพิจารณาของคณัรัฐมนตรีในเรื่องที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์กรระหว่างประเทศ
บทความและเอกสารเผยแพร่เกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างประเทศ
วันที่ 16 มิถุนายน 2564 เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส่วนวิเทศสัมพันธ์และประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ
เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง “การเขียนหนังสือราชการภาษาอังกฤษ และสำนวนต่างๆ”
บทความและเอกสารเผยแพร่เกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างประเทศ
วันที่ 16 มิถุนายน 2564 เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส่วนวิเทศสัมพันธ์และประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ
รายงานความสำเร็จการดำเนินงานความร่วมมือระหว่างประเทศของกรมควบคุม มลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ปีงบประมาณ 2560
วันที่ 16 มิถุนายน 2564 เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส่วนวิเทศสัมพันธ์และประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ
การดำเนินงานด้านต่างประเทศและทิศทางในอนาคตของกรมควบคุมมลพิษ
ปีงบประมาณ 2561
วันที่ 16 มิถุนายน 2564 เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส่วนวิเทศสัมพันธ์และประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ
หนังสือ “ทำความรู้จัก ความร่วมมือระหว่างประเทศ ระดับประเทศ ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกรมควบคุมมลพิษ”
ปีงบประมาณ 2561
วันที่ 16 มิถุนายน 2564 เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส่วนวิเทศสัมพันธ์และประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ
รายงานผลการดำเนินงานความร่วมมือระหว่างประเทศของ คพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 6 เดือนแรก (เดือนตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560)
ปีงบประมาณ 2560
วันที่ 16 มิถุนายน 2564 เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส่วนวิเทศสัมพันธ์และประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ
รายงานผลการดำเนินงานความร่วมมือระหว่างประเทศของ คพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 6 เดือนหลัง (เดือนเมษายน 2560 – กันยายน 2560)
ปีงบประมาณ 2560
วันที่ 16 มิถุนายน 2564 เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส่วนวิเทศสัมพันธ์และประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ