แผนปฏิบัติการรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุข้าราชการพลเรือนชั้นสามัญ กรมควบคุมมลพิษ
แผนยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาบุคลากร
วันที่ 12 กันยายน 2564 เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร , ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ
แผนการสร้างความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากร ๔ ปี กรมควบคุมมลพิษ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ และแผนปฏิบัติการสร้างความผาสุกของบุคลากรกรมควบคุมมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
แผนยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาบุคลากร
วันที่ 12 กันยายน 2564 เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร , ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ
แผนพัฒนาบุคลากรกรมควบคุมมลพิษ 4 ปีพ.ศ. 2555 – 2558 และแผนพัฒนาบุคลากรกรมควบคุมมลพิษประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
แผนยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาบุคลากร
วันที่ 12 กันยายน 2564 เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร , ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ
รายละเอียดหลักสูตร อบรมทางไกลผ่านดาวเทียม ประจำปี พ.ศ. 2555
แผนยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาบุคลากร
วันที่ 12 กันยายน 2564 เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร , ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ
แผนพัฒนาบุคลากร กรมควบคุมมลพิษ ประจำปีงบประมาณ 2553
แผนยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาบุคลากร
วันที่ 12 กันยายน 2564 เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร , ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ
แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
แผนยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาบุคลากร
วันที่ 12 กันยายน 2564 เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร , ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ