ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง อัตราร้อยละการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการ (ตำแหน่งอำนวยการระดับต้นลงมา)
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ และเลื่อนเงินเดือน
วันที่ 12 กันยายน 2564 เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร , ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง วงเงินการเลื่อนเงินเดือนและวงเงินที่กันไว้เพื่อการบริหาร และหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารวงเงินที่กันไว้เพื่อการบริหารสำหรับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ และเลื่อนเงินเดือน
วันที่ 12 กันยายน 2564 เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร , ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ
ประกาศสำนักงานเลขานุการกรม เรื่อง รายชื่อลูกจ้างประจำผู้ที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2564 ครึ่งปีแรก (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ และเลื่อนเงินเดือน
วันที่ 12 กันยายน 2564 เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร , ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ
ประกาศสำนักงานเลขานุการกรม เรื่อง รายชื่อพนักงานราชการที่มีผลการประเมินการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 1 (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ และเลื่อนเงินเดือน
วันที่ 12 กันยายน 2564 เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร , ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ
ประกาศกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เรื่อง รายชื่อข้าราชการที่มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น ประะจำปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 1 (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมา
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ และเลื่อนเงินเดือน
วันที่ 12 กันยายน 2564 เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร , ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ
ประกาศกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เรื่อง รายชื่อพนักงานราชการที่มีผลการประเมินการปฏิบัติรงานอยู่ในระดับดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 1 (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ และเลื่อนเงินเดือน
วันที่ 12 กันยายน 2564 เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร , ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ
ประกาศกองจัดการคุณภาพน้ำ เรื่อง รายชื่อพนักงานราชการที่มีผลการประเมินการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 1 (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ และเลื่อนเงินเดือน
วันที่ 12 กันยายน 2564 เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร , ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ