ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง แก้ไขรายละเอียดแนบท้ายประกาศการกำหนดความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะหลัก สมรรถนะทางการบริหาร และสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ กรมควบคุมมลพิษ
มาตรฐานการกำหนดตำแหน่ง
วันที่ 12 กันยายน 2564 เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร , ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง การกำหนดความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะหลัก สมรรถนะทางการบริหาร และสมรรถนะเฉพาะ ตามลักษณะงานที่ปฏิบัติของข้าราชการพลเรือนสามัญ กรมควบคุมมลพิษ
มาตรฐานการกำหนดตำแหน่ง
วันที่ 12 กันยายน 2564 เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร , ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ
แนวทางการจัดตำแหน่งเข้าระบบจำแนกตำแหน่งใหม่
มาตรฐานการกำหนดตำแหน่ง
วันที่ 12 กันยายน 2564 เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร , ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม
มาตรฐานการกำหนดตำแหน่ง
วันที่ 12 กันยายน 2564 เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร , ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ
ถาม-ตอบ สาระสำคัญ พ.ร.บ.ฯ (www.cscnewact.com)
มาตรฐานการกำหนดตำแหน่ง
วันที่ 12 กันยายน 2564 เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร , ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ
สาระสำคัญของ พ.ร.บ.ฯ
มาตรฐานการกำหนดตำแหน่ง
วันที่ 12 กันยายน 2564 เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร , ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ