แบบฟอร์มขอรับโอนข้าราชการ
ระบบข้าราชการ
วันที่ 12 กันยายน 2564 เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร , ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ
แบบฟอร์มเอกสารประกอบการพิจารณาคัดเลือกบุคคลให้ส่งผลงานเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมเชี่ยวชาญ
ระบบข้าราชการ
วันที่ 12 กันยายน 2564 เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร , ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ
หลักเกณฑ์การประเมินค่างาน สำหรับตำแหน่งประเภททั่วไป
ระบบข้าราชการ
วันที่ 12 กันยายน 2564 เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร , ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ
หลักเกณฑ์การประเมินค่างาน สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ
ระบบข้าราชการ
วันที่ 12 กันยายน 2564 เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร , ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ
ตัวอย่าง แบบประเมินค่างานตำแหน่งประเภทวิชาการ (ระดับชำนาญการพิเศษ)
ระบบข้าราชการ
วันที่ 12 กันยายน 2564 เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร , ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ