เครื่องราชอิสริยาภรณ์

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

ข้าราชการ

ระดับ
เครื่องราช
เงื่อนไข
หมายเหตุ
1.
ร.ง.ม. และ ร.ท.ช.
 • ขอได้เฉพาะกรณีพิเศษเท่านั้น
 • ต้องรับราชการติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์
2
บ.ม.
 • ดำรงระดับ 2
 • ต้องรับราชการติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปี บริบูรณ์
บ.ช.
ดำรงระดับ 2 มาแล้ว ไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์
3 หรือ 4
จ.ม.
 • ดำรงระดับ 3 หรือ 4
 • ต้องรับราชการติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์
จ.ช.
ดำรงระดับ 3 หรือ 4 มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี บริบูรณ์
5 หรือ 6
ต.ม.
 • ดำรงระดับ 5 หรือ 6
 • ต้องรับราชการติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปี บริบูรณ์
ต.ช.
ดำรงระดับ 5 หรือ 6 มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี บริบูรณ์
7 หรือ 8
ท.ม.
 • ดำรงระดับ 7 หรือ 8
 • ต้องรับราชการติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปี บริบูรณ์
ท.ช.
ดำรงระดับ 7 หรือ 8 มาแล้ว ไม่น้อยกว่า 5 ปี บริบูรณ์
8
ป.ม.
 • ได้รับเงินเดือนเต็มขั้นของระดับ 8
 • ดำรงตำแหน่งผู้บังคับบัญชา
 • ได้ ท.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี บริบูรณ์
 • ขอได้ในปีก่อนเกษียณหรือปีที่เกษียณเท่านั้น
9
ป.ม.
ได้ ท.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี บริบูรณ์ ในปีที่เกษียณในขอสูงขึ้นอีก 1 ชั้นแต่ ไม่เกิน ป.ช. เว้นลาออกและให้ขอปีติดกันได้
ป.ช.
ได้ ป.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี บริบูรณ์
ม.ว.ม.
ได้ ป.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี บริบูรณ์
10
ป.ม.
ให้เลื่อนตราตามลำดับได้ทุกปีจนถึง ป.ม. ในปีที่เกษียณให้ขอสูงขึ้นอีก 1 ชั้น แต่ ไม่เกิน ม.ว.ม. เว้นลาออกและให้ขอปีติดกันได้
ป.ช.
ได้ ป.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี บริบูรณ์
ม.ว.ม.
ได้ ป.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี บริบูรณ์
ม.ป.ช.
ได้ ม.ว.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5ปี บริบูรณ์
11
ป.ช.
ได้ ป.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี บริบูรณ์ ในปีที่เกษียณให้ขอสูงขึ้นอีก 1 ชั้นตรา เว้นลาออกและให้ขอปี ติดกันได้
ม.ว.ม.
ได้ ป.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี บริบูรณ์
ม.ป.ช.
ได้ ม.ว.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี บริบูรณ์

 

ลูกจ้างประจำ

ค่าจ้าง
เครื่องราช
เงื่อนไข
หมายเหตุ
6,020
บ.ม.
ได้ค่าจ้างขั้น 6,020
 • รับราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า 8 ปี บริบูรณ์
 • เป็นลูกจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลัง
 • เป็นลูกจ้างหมวดฝีมือหรือมีชื่อตำแหน่งเหมือน ข้าราชการ
บ.ช.
ได้ บ.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี บริบูรณ์
จ.ม.
ได้ บ.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี บริบูรณ์
11,120
บ.ช.
ได้ค่าจ้างขั้น 11,120
จ.ม.
ได้ บ.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี บริบูรณฺ์
จ.ช.
ได้ บ.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี บริบูรณฺ์

 

คู่สมรส

ตำแหน่ง
เครื่องราช
เงื่อนไข
หมายเหตุ
อธิบดี
จ.ม. ถึง ท.ม.
เริ่มของจาก จ.ม. โดยขอตราได้ปีเว้นปี จนถึง ท.ม.

หมายเหตุ : ปีบริบูรณ์ หมายถึง ต้องครบระยะเวลาตามที่กำหนดก่อนวันเฉลิมพระชนมพรรษา ของปีที่ขอพระราชทาน ไม่น้อยกว่า 60 วัน (ก่อนที่ 5 ตุลาคม)


12 กันยายน 2564 เข้าชม : ครั้ง ข้อมูลโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ