ภาคผนวก ก (แบบข้อตกลงเกี่ยวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานราชการ)


เอกสารแนบ
appendix1

12 กันยายน 2564 เข้าชม : ครั้ง ข้อมูลโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ