ประกาศสำนักงานเลขานุการกรม เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ที่มีผลการประเมินการปฎิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 1 (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ตำแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญและระดับชำนาญการพิเศษ (ผอ.กพร. ผอ.ตภ)


เอกสารแนบ
8-06-2021-04

12 กันยายน 2564 เข้าชม : ครั้ง ข้อมูลโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ