ประกาศกองตรวจมลพิษ เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ที่มีผลการประเมินการปฎิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น และ ดีมาก ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 1 (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมา และตำแหน่งประเภททั่วไป


เอกสารแนบ
21-05-2021-001

12 กันยายน 2564 เข้าชม : ครั้ง ข้อมูลโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ