ประกาศกองจัดการคุณภาพน้ำ เรื่อง รายชื่อลูกจ้างประจำผู้ที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 1 (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)


เอกสารแนบ
24-05-2021-6

12 กันยายน 2564 เข้าชม : ครั้ง ข้อมูลโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ