ประกาศกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เรื่อง รายชื่อข้าราชการที่มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น ประะจำปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 1 (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมา


เอกสารแนบ
24-05-2021-9

12 กันยายน 2564 เข้าชม : ครั้ง ข้อมูลโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ