ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง วงเงินการเลื่อนเงินเดือนและวงเงินที่กันไว้เพื่อการบริหาร และหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารวงเงินที่กันไว้เพื่อการบริหารสำหรับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


เอกสารแนบ
8-06-2021-05

12 กันยายน 2564 เข้าชม : ครั้ง ข้อมูลโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ