ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง แก้ไขรายละเอียดแนบท้ายประกาศการกำหนดความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะหลัก สมรรถนะทางการบริหาร และสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ กรมควบคุมมลพิษ


เอกสารแนบ
5Sep59

12 กันยายน 2564 เข้าชม : ครั้ง ข้อมูลโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ