ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง การกำหนดความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะหลัก สมรรถนะทางการบริหาร และสมรรถนะเฉพาะ ตามลักษณะงานที่ปฏิบัติของข้าราชการพลเรือนสามัญ กรมควบคุมมลพิษ


เอกสารแนบ
30Sep54

12 กันยายน 2564 เข้าชม : ครั้ง ข้อมูลโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ