บำเหน็จบำนาญ กบข. กสจ.

บำเหน็จบำนาญ กบข. กสจ.

ความหมาย

1. บำเหน็จ คือ เงินที่จ่ายให้แก่สมาชิกครั้งเดียวเมื่อสมาชิกภาพสิ้นสุด โดยมีเวลาราชการตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป

2. บำนาญ คือ เงินที่จ่ายให้แก่สมาชิกเป็นรายเดือนเมื่อสมาชิกภาพสิ้นสุด โดยมีเวลาราชการตั้งแต่ 25 ปี ขึ้นไป

3. เงินสะสม คือ เงินที่สมาชิกส่งเข้ากองทุนเป็นรายเดือน (ปัจจุบัน 3%)

4. เงินสมทบ คือ เงินที่รัฐจ่ายสมทบกับเงินสะสมในอัตราเท่ากัน

5. เงินประเดิม คือ เงินที่รัฐจ่ายเพิ่มให้แก่สมาชิกซึ่งเป็นข้าราชการ อยู่ก่อนวันที่บทบัญญัติใช้บังคับ (27 มีนาคม 2539)

6. เงินชดเชย คือ เงินที่รัฐจ่ายเพิ่มให้แก่สมาชิกซึ่งรับบำนาญ

7. ผลประโยชน์ตอบแทน คือ ผลประโยชน์ที่ได้รับตอบแทนเงินสะสม เงินสมทบเงินประเดิม เงินชดเชย ที่กองทุนนำไปลงทุน

8. บำเหน็จตกทอด คือ เงินที่จ่ายให้แก่ทายาทหรือบุคคลที่สมาชิกแสดงเจตนาไว้ โดยจ่ายเมื่อสมาชิกถึงแก่ความตาย ระหว่างรับราชการหรือรับบำนาญ

 

สิทธิในการรับบำเหน็จบำนาญหรือเงินประเภทอื่น

ประเภท
ผลประโยชน์ที่ได้รับกรณีเป็นสมาชิกกองทุน กบข.
บำเหน็จ 1. เงินบำเหน็จ คือ เงินเดือนเดือนสุดท้าย X เวลารับราชการ
2. เงินสะสม เงินสมทบ และผลประโยชน์ตอบแทนจากกองทุน
บำนาญ 1. เงินบำนาญ คือ อันตราเฉลี่ย 60 เดือน สุดท้าย X เวลาราชการ /50
2. เงินชดเชย เงินสะสม เงินสมทบ เงินประเดิมและผลประโยชน์ตอบแทนจากกองทุน
3. เงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล และค่าการศึกษาบุตร
บำเหน็จตกทอด 1. กรณีเสียชีวิตระหว่างรับราชการ จะได้รับ เงินเดือนเดือนสุดท้าย X อายุราชการ
2. กรณีเสียชีวิตระหว่างรับบำนาญ จะได้รับ 30 เท่า ของเงินบำนาญ
การรับบำเหน็จตกทอด 1. บุตรได้รับส่วน โดยจ่ายคนละเท่ากัน กรณีมีบุตรเกินกว่า 3 คน ให้ได้รับ 3 ส่วน สำหรับบุตรต้อง ไม่เป็นผู้บรรลุนิติภาวะเว้นแต่กำลังศึกษาอยู่และอายุไม่เกิน 26 ปี หรือเป็นบุคคลพิการหรือทุพพลภาพ
2. คู่สมรส ได้รับ 1 ส่วน
3. บิดามารดา ได้รับ 1 ส่วน

12 กันยายน 2564 เข้าชม : ครั้ง ข้อมูลโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ