ตัวอย่างการกรอก ข้อตกลงเกี่ยวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานราชการ


เอกสารแนบ
example1

12 กันยายน 2564 เข้าชม : ครั้ง ข้อมูลโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ