การลาศึกษา ฝึกอบรม/สัมมนา

การลาศึกษา ฝึกอบรม/สัมมนา

  • จำนวนข้าราชการที่จะไม่เกินร้อยละ 6 ของข้าราชการระดับ 3 ขึ้นไป โดยทุนประเภท 2 ต้องไม่เกินร้อยละ 2 แต่ไม่รวมทุนประเภท 1 ที่ใช้เวลาไม่เกิน 1 ปี และทุนประเภท 2 ที่ใช้เวลาไม่เกิน 60 วัน

คุณสมบัติของข้าราชการที่จะไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ณ ต่างประเทศ

1. ต้องมีอายุราชการไม่น้อยกว่า 1 ปี

2. อายุไม่เกิน 35 ปี สำหรับปริญญาตรี และไม่เกิน 40 ปี สำหรับชั้นสูงกว่าปริญญาตรี

3. เป็นผู้มีความรู้ภาษาต่างประเทศในระดับที่ ก.พ. กำหนด

4. มีร่างกายสมบูรณ์และสุขภาพอนามัยดี

หลักเกณฑ์ข้าราชการที่กลับจากลาศึกษาฯ จะไปต่างประเทศครั้งใหม่

1. การไปศึกษา ฝึกอบรมฯ ครั้งที่แล้ว ไม่ถึง 1 ปี

2. การไปศึกษา ฝึกอบรมฯ ครั้งใหม่ มีระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน

3. การไปศึกษา ฝึกอบรมฯ ครั้งใหม่ ได้ทุนรัฐบาลต่างประเทศ ทุนองค์การระหว่างประเทศ หรือมูลนิธิต่างประเทศ

หลักเกณฑ์การใช้ทุน

1. ต้องกลับมารับราชการเป็นเวลาไม่น้อยกว่า สองเท่า

2. กรณีไม่รับราชการตามสัญญาให้ชดใช้ดังนี้

  • ทุนประเภท 1 ให้ชดใช้ทุน เงินเดือนระหว่างลา เงินที่ราชการจ่ายช่วยเหลือ และเงินอีก 2 เท่าของทุน เงินเดือนระหว่างลา เงินที่ราชการจ่ายช่วยเหลือ
  • ทุนประเภท 2 ให้ชดใช้ เงินเดือนระหว่างลา เงินที่ราชการจ่ายช่วยเหลือและเงินอีก 2 เท่าของ เงินเดือนระหว่างลา

3. เงินที่ราชการจ่ายช่วยเหลือกรณีกลับมารับราชการไม่ครบตามสัญญาให้ลดเงินที่จะชดใช้ลงตามสัดส่วน


12 กันยายน 2564 เข้าชม : ครั้ง ข้อมูลโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ