การปรับเปลี่ยนระบบบริหารทรัพยากรบุคคล คพ. ตาม พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551


เอกสารแนบ
CSC-update51

12 กันยายน 2564 เข้าชม : ครั้ง ข้อมูลโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ