การดำเนินการทางวินัย ร้องทุกข์ อุทธรณ์ ความผิดทางละเมิด

การดำเนินการทางวินัย ร้องทุกข์ อุทธรณ์ ความผิดทางละเมิด

สรุปวินัยตาม พ.ร.บ. ระเบียบราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

1. ต้องรักษาวินัยโดยเคร่งครัด (ม.80)

2. ต้องสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยด้วยความบริสุทธิ์ใจ (ม.81)

3. ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตว์สุจริตและเที่ยงธรรม (ม.82)

4. ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดผลดีหรือก้าวหน้าแก่ราชการ (ม.81)

5. ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความอุตสาหะ เอาใจใส่ ระมัดระวังรักษาประโยชน์ของทางราชการและต้องไม่ประมาท เลินเล่อ (ม.84)

6. ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายของรัฐบาล (ม.85)

7. ต้องสนใจความเคลื่อนไหวอันอาจเป็นอันตรายต่อประเทศชาติ (ม.86)

8. ต้องปฏิบัติความลับของทางราชการ (ม.87)

9. ต้องปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการ (ม.88)

10. ต้องปฏิบัติราชการโดยมิให้ข้ามผู้บังคับบัญชาเหนือตน (ม.89)

11. ต้องไม่รายงานเท็จ (ม.90)

12. ต้องปฏิบัติตามระเบียบ ธรรมเนียม และจรรยาบรรณของทางราชการ (ม.91)

13. ต้องอุทิศเวลาให้แก่ราชการ (ม.92)

14. ต้องสุภาพเรียบร้อยและรักษาความสามัคคี (ม.91)

15. ต้องต้อนรับให้ความสะดวก เป็นธรรม แก่ประชาชนด้วยความสุภาพเรียบร้อย (ม.94)

16. ต้องไม่กระทำหรือยอมให้ผู้อื่นกระทำการหาประโยชน์ เป็นเหตุให้เสื่อมเสียแก่ตำแหน่งตน ( ม.95)

17. ต้องไม่เป็นกรรมการผู้จัดการ หรือผู้จัดการในห้างหุ้นส่วน หรือบริษัท (ม.96)

18. ต้องวางตนเป็นกลางทางการเมือง (ม.97)

19. ต้องรักษาชื่อเสียงของตน เกียรติศักดิ์ ของตำแหน่ง และไม่เป็นผู้ประพฤติชั่ว (ม.98)

20. ผู้บังคับบัญชาต้องพัฒนา ป้องกัน และดำเนินการทางวินัยแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา (ม.99)

21. โทษทางวินัยมี 5 สถาน คือ

  • ภาคทัณฑ์
  • ตัดเงินเดือน
  • ลดขั้นงินเดือน
  • ปลดออก
  • ไล่ออก

 

สรุปความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

การดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

1. เมื่อเจ้าหน้าที่ได้กระทำให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานให้รายงานตามลำดับชั้น (ข้อ 7)

2. เมื่อหัวหน้าหน่วยงานมีเหตุอันควรเชื่อว่าเกิดการการกระทำของเจ้าหน้าที่ให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบ ข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด (ข้อ 8)

การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

1. เจ้าหน้าที่จะรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนก็ต่อเมื่อได้กระทำไปโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเท่านั้น (ม.8)

2. เจ้าหน้าที่จะรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนของตน ตามความร้ายแรงแห่งการกระทำ (ม.8 , ม.10)

3. ในกรณีความเสียหายเกิดแก่เงิน ให้ใช้เป็นเงินเพียงอย่างเดียว (ข้อ 22)

4. ในกรณีความเสียหายไม่ได้เกิดแก่เงินให้ชดใช้เป็นทรัพย์สินอย่างเดียวกัน หรือซ่อมแซมให้คงสภาพเดิม (ข้อ 23)

5. เจ้าหน้าที่ซึ่งต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน สามารถผ่อนชำระได้ (ม.13 , ข้อ 27)

 

การอุทธรณ์และการร้องทุกข์

การอุทธรณ์

1. การอุทธรณ์คำสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน ให้อุทธรณ์ ต่อ อ.ก.พ. กรม หรือ อ.ก.พ. กระทรวง ภายใน 30 วัน นันต่อวันทราบคำสั่ง (ม.125)

2. การอุทธรณ์คำสั่งลงโทษปลดออก หรือไล่ออก ให้อุทธรณ์ ต่อ ก.พ. ภายใน 30 วัน นับแต่วันทราบคำสั่ง (ม.126)

การร้องทุกข์

1. ข้าราชการถูกสั่งให้ออกจากราชการให้ร้องทุกข์ต่อ ก.พ. ภายใน 30 วัน (ม.129)

2. กรณีข้าราชการเห็นว่าผู้บังคับบัญชาใช้อำนาจปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ถูกต้องตามกฎหมายให้ร้องทุกข์ ต่อผู้บังคับบัญชา อ.ก.พ. กรม หรือ อ.ก.พ. กระทรวงหรือ ก.พ. ภายใน 30 วัน (ม.130 , กฎ ก.พ. ฉบับที่ 22)


12 กันยายน 2564 เข้าชม : ครั้ง ข้อมูลโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ