หนังสือเวียน คพ.

ประกาศข้อกำหนดการปฏิบัติงานและโครงสร้างข้อมูลตามกรอบการกำกับดูแลข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษและคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ
หนังสือเวียน คพ.
7 กันยายน 2564 เข้าชม : ครั้ง ข้อมูลโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ Administrator
เกณฑ์ความเหมาะสมในการคัดเลือกข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษ เพื่อการปรับปรุงฐานข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษ
หนังสือเวียน คพ.
7 กันยายน 2564 เข้าชม : ครั้ง ข้อมูลโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ Administrator
คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศของห้องปฏิบัติการ (LIMs)
หนังสือเวียน คพ.
7 กันยายน 2564 เข้าชม : ครั้ง ข้อมูลโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ Administrator
รายการพารามิเตอร์ที่ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมให้บริการทดสอบประจำปีงบประมาณ 2564
หนังสือเวียน คพ.
22 มิถุนายน 2564 เข้าชม : ครั้ง ข้อมูลโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ Administrator
รายการพารามิเตอร์ที่ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมให้บริการทดสอบประจำปีงบประมาณ 2563
หนังสือเวียน คพ.
22 มิถุนายน 2564 เข้าชม : ครั้ง ข้อมูลโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ Administrator
ประกาศถ้อยแถลงนโยบายคุณภาพ (Quality Policy) กองตรวจมลพิษ
หนังสือเวียน คพ.
22 มิถุนายน 2564 เข้าชม : ครั้ง ข้อมูลโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ Administrator