กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ

กฎบัตรการตรวจสอบภายในและกรอบคุณธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ปี 2563

27-01-2020

 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในส่วนราชการ พ.ศ. 2551

rule-2551

 

ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2546

rule-2546

 

กฎบัตรการตรวจสอบภายในและกรอบคุณธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ปี 2562

27-12-2018-01 (1)

 

มาตรการเพื่อส่งเสริมหน่วยงานให้มีการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส

InsideRule20190318


7 กันยายน 2564 เข้าชม : ครั้ง ข้อมูลโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ