ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน

27-01-2020-01

 

กรอบคุณธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน

27-01-2020-02

 

 


เอกสารแนบ
27-01-2020-01 27-01-2020-02

7 กันยายน 2564 เข้าชม : ครั้ง ข้อมูลโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ