บทวิเคราะห์และข้อเสนอแนะจากการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี คพ. พ.ศ. 2559-2562 ระยะครึ่งแผน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2560)
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 4 ปี คพ. (ปี 2559 - 2562)
วันที่ 11 สิงหาคม 2564 เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร , ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ
สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี คพ. ระยะครึ่งแผน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2560)
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 4 ปี คพ. (ปี 2559 - 2562)
วันที่ 11 สิงหาคม 2564 เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร , ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ