การติดตามประเมินผลแผนกลยุทธ์องค์กร กรมควบคุมมลพิษ ปี 2563 – 2570 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ปีงบประมาณ 2564
วันที่ 2 ตุลาคม 2564 เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร , ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ
สรุปผลการติดตามการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของกรมควบคุมมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ปีงบประมาณ 2564
วันที่ 27 กันยายน 2564 เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร , ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ