สรุปผลการติดตามประเมินผลแผนกลยุทธ์องค์กร กรมควบคุมมลพิษ ปี 2563 – 2570
ปีงบประมาณ 2563
วันที่ 11 สิงหาคม 2564 เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร , ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ
สรุปผลการติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565)
ปีงบประมาณ 2563
วันที่ 11 สิงหาคม 2564 เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร , ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ