รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมควบคุมมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ปีงบประมาณ 2563
วันที่ 20 กันยายน 2564 เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร , ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ
คู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมควบคุมมลพิษ
การบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมควบคุมมลพิษ
วันที่ 28 มิถุนายน 2564 เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร , ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมควบคุมมลพิษประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
การบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมควบคุมมลพิษ
วันที่ 28 มิถุนายน 2564 เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร , ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ